New England Patriots

New England Patriots

 | 0-0
  • Passing Yards
    208.0 PYPG
  • Rushing Yards
    106.6 RYPG
  • Yards pro Spiel
    314.6 YPG
2023/2024