New England Patriots

New England Patriots

 | 8-4
  • Passing Yards
    257.0 PYPG
  • Rushing Yards
    115.3 RYPG
  • Yards pro Spiel
    372.3 YPG

2021/2022