Tampa Bay Buccaneers

Tampa Bay Buccaneers

 | 5-1
  • Passing Yards
    350.8 PYPG
  • Rushing Yards
    85.3 RYPG
  • Yards pro Spiel
    436.2 YPG